TRAIN & TRAINER_KỸ NĂNG THIẾT KẾ KHÓA HỌCKỹ năng thiết kế khóa học

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho giảng viên nội bộ, quản lý các phòng ban, nhân viên phụ trách đào tạo và bất cứ ai tham gia vào quá trình thực hiện chương trình đào tạo cho nhân viên trong công ty

Mục tiêu khóa học

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm, qui trình và kỹ thuật để thực hiện thiết kế khóa học theo phương pháp lấy người học làm trọng tâm

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Xác định các cơ sở ứng dụng cho việc thiết kế khóa học theo phương pháp lấy người học làm trọng tâm
 • Thiết kế một khóa học ngắn theo các bước và tiêu chuẩn quy định

Thời lượng khóa học

1 ngày

Phương pháp đào tạo

Khóa học dựa trên cách tiếp cận lấy người học làm trọng tâm nhằm phát huy sự tham gia tích cực của học viên vào quá trình học. Các hoạt động học tập tạo điều kiện để học viên tận dụng kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi thái độ cũng như hành vi của họ trong công việc.

Giảng viên áp dụng các phương pháp sau để chuyển tải nội dung khóa học:

 • Thảo luận mở
 • Thảo luận nhóm
 • Trình bày
 • Phát ý tưởng
 • Trò chơi
 • Minh họa
 • Thuyết giảng ngắn
 • Đóng vai
 • Bài tập cá nhân và nhóm
 • Thực hành

Số lượng học viên

Tối đa 20 người

Giảng viên

Jackie Nguyễn (Nguyễn Văn Út)

Nội dung khóa học

Chủ đề

Nội dung

Kết quả học tập

Phần 1 – Phương pháp luận đào tạo người trưởng thành

 • Đặc điểm người học trưởng thành
 • Các nguyên tắc đào tạo người trưởng thành – RAMP2FAME
 • Cách tiếp cận lấy người học làm trọng tâm
 • Vai trò của giảng viên
 • Vai trò của học viên
 • Xác định các nguyên tắc học của người trưởng thành theo quan điểm lấy người học làm trọng tâm
 • Chọn lựa cách tiếp cận đào tạo phù hợp với nội dung chương trình

Phần 2 – Các bước thiết kế khóa học theo mô hình ADDIE

Các bước thiết kế khóa học

Analysis: Phân tích học viên mục tiêu

 • Phân tích đối tượng học viên mục tiêu
 • Chân dung học viên mục tiêu
 • Ý nghĩa đối với việc thiết kế

Design: Lập kế hoạch thiết kế

 • Xác định mục tiêu khóa học
 • Lựa chọn và phân loại nội dung khóa học
 • Sắp xếp trình tự nội dung khóa học
 • Đề cương khóa học

Development: Phát triển tài liệu khóa học

 • Các hình thức trình bày nội dung
 • Thiết kế hoạt động chuyển tải nội dung
 • Kế hoạch bài giảng

Implementation: Thử nghiệm khóa học

Evaluation and revision: Đánh giá chỉnh sửa khóa học

 • Xác định nội dung khóa học với các mục tiêu học tập phù hợp
 • Viết đề cương khóa học
 • Phát triển/Điều chỉnh tài liệu đào tạo theo các kỹ thuật và công cụ phù hợp
 • Viết kế hoạch bài giảng

 

 

 

 

Bảo hành

Học viên sẽ được thực hành liên tục trong vòng 06 tháng dưới sự hỗ trợ (huấn luyện và phản hồi) của Giảng Viên và các học viên khác đến khi thành thục, tức học viên được thực hành giảng dạy thực tế các khóa học tại Dream Training đến khi thành thục.

Học phí

3,000,000 VND giảm 100% còn 0 VND

Học viên chỉ đóng 500,000 VND cho tiền hội trường, teabreak và chi phí sắp xếp thực hành giảng dạy thực tế trong 06 tháng

 


ĐĂNG KÝ